KVT
NL  |  EN 
   
   
   
         
People (mens)
    People, planet, profit    
   

KVT zorgt voor een goede werkomgeving waar welzijn, veiligheid, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling belangrijke aspecten zijn. Ontwikkeling in het vakgebied en de overdracht van kennis, alsmede het stimuleren van de creativiteit en ontplooiing van onze medewerkers draagt daar actief aan bij. KVT biedt een werkomgeving aan haar medewerkers, die als voedingsbodem fungeert voor het realiseren van ambities en vergroting van het vakmanschap. 

<

Cultuur en persoonlijke groei

<

Interne communicatie

<

Inkoopbeleid

<

Personeelsvereniging

<

Integriteitsbeleid

<

Zorg- en ongevallenverzekering

<

Ondernemingsraad (OR)

<

Voorzieningenfonds

<

Veiligheid

<

Veiligheidskundig Onderzoek

<

Trainingscentrum

<

Periodiek Medisch Onderzoek

<

Stagemogelijkheden

<

VCA

<

Samenwerking met ROC's

<

Meedenken!

  People
   

Cultuur en persoonlijke groeimogelijkheden
Kemper en van Twist is een familiebedrijf met een eigen cultuur. Met elkaar zijn wij Kemper en van Twist, en bouwen wij onze toekomst. Onze cultuur kenmerkt zich door luisteren, openheid en volledige informatie. Wij werken als een team.

Samenwerken houdt voor ons in: kennis delen, van elkaar leren en afspraken pro- actief nakomen. Elkaar helpen daar waar nodig. Elkaar respecteren en waarderen. Daarnaast: “Kan niet – Bestaat niet !” Dit is onze missie voor onze klanten en geldt ook voor onze mensen en voor ons als “samenwerkers”. Samen realiseren wij altijd de juiste oplossing.

Wij spannen ons in voor de duurzaamheid van ons bedrijf en onze relaties. Ook de constante aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers waarborgt onze continuïteit. Kemper en van Twist stimuleert haar medewerkers zich continue te ontwikkelen middels scholing en training, en neemt in de meeste gevallen de kosten voor haar rekening.

Onze medewerkers worden gestimuleerd hun opleidings- en trainingswensen tijdens bijvoorbeeld functionerings en beoordelingsgesprekken kenbaar te maken, en afspraken daarover worden vastgelegd in een Persoonlijk Opleidingsplan. Naast “externe” opleidingen organiseert Kemper en Van Twist tal van interne opleidingen en trainingen in ons eigen trainingscentrum.

   

Inkoopbeleid
 


Inkoopbeleid

Binnen deze systemen borgen wij de manier waarop wij duurzaam ondernemen. Een belangrijk aspect hierin is dat wij ook kritisch omgaan met dat geen wij inkopen. Wij willen graag inkopen bij bedrijven die hetzelfde beleid hanteren als dat wij dat doen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, en hebben besloten afstand te gaan nemen van leveranciers die hierin niet hun verantwoordelijkheden nemen.

Om dit kracht bij te zetten hebben wij onze leveranciers gevraagd ons inkoopbeleid te onderschrijven. Onze doelstelling is ook om het naleven van deze doelstellingen periodiek te beoordelen, en werken er andersom ook graag aan mee.

   


Integriteitsbeleid

In de missie en visie van Koninklijke Kemper en Van Twist staat: “Kemper en Van Twist staat voor kwaliteit en 100% betrouwbaarheid. “Kan niet – Bestaat niet !” Dit is onze missie voor onze klanten en geldt ook voor onze mensen en voor ons als “samenwerkers”. Betrouwbaarheid en integriteit gaan hand in hand, en daarom verwachten wij van onze medewerkers een integere manier van handelen. Altijd. Als collega’s, als leverancier en als klant. Om dit te borgen heeft Kemper en Van Twist o.a. een Personeelshandboek opgesteld, waarin duidelijke regelgeving is vastgelegd. En ook in onze inkoopvoorwaarden en ons inkoopbeleid heeft dit aspect de aandacht die het verdient.

 
Integriteitsbeleid
   

Ondernemingsraad
 


Ondernemingsraad (OR)

De leden van de Ondernemingsraad zijn democratisch gekozen. De OR bestaat uit 5 leden is qua samenstelling een afspiegeling van de verschillende soorten functiegroepen  binnen de organisatie, is te bereiken via or@kvt.nl of anoniem via een speciale brievenbus. De OR communiceert o.a. via nieuwsbrieven en heeft spreektijd tijdens bijvoorbeeld de toolboxmeeting. Daarnaast gebruikt de OR onze intranetsite als spreekbuis.

   


Veiligheid
 
Kemper en van Twist biedt veiligheid en zekerheid voor onze klanten, voor ons als medewerkers en voor onze families, voor nu en voor onze toekomst. Veiligheid van en voor onze medewerkers en relaties nemen wij als organisatie meer dan serieus, en komt tot uitdrukking in o.a. de manier waarop wij met systemen als VCA omgaan. In deze systematiek zijn de minimale veiligheidsmaatregelen geborgd, maar wij gaan stappen verder. Middels o.a. maandelijkse toolboxmeetings maken wij veiligheidsaspecten bespreekbaar,maar ook tijdens afdelingsvergaderingen  en MT vergaderingen is veiligheid een vast agendapunt.

Binnen onze organisatie is een goed getraind BHV team actief die eerste hulp kan verlenen bij calamiteiten. De doelstelling bij een Bedrijfshulpverlening (BHV) is letsel, schade aan mens, materieel en/of milieu te voorkomen of te beperken bij onvoorziene voorvallen, zoals brand, explosie, instorting, bedrijfsongevallen, ongecontroleerd vrijkomen van gevaarlijke stoffen, natuurgeweld enzovoorts, zowel tijdens de normale bedrijfsvoering als in buitengewone omstandigheden (bijvoorbeeld buiten werkuren of op een andere locatie). Dit team wordt getraind bij Falck en oefent in het eigen bedrijf minimaal jaarlijks ism met de Regionale Brandweer.

Op een geheel ander vlak pakt Kemper en Van Twist zijn verantwoordelijkheid. Zo is in ons bedrijf bijvoorbeeld standaard een AED aanwezig om bij een hartstilstand te kunnen defibrilleren. Deze is tevens aangemeld bij AED4.EU, zodat ook bekend is voor onze omgeving dat wij beschikken over een defibrillator en zo nodig ter beschikking stellen bij noodsituaties in de buurt. 

 

Veiligheid
   

Trainingscentrum
 


Trainingscentrum

Wij leveren ook een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied en de overdracht van (technische) kennis aan anderen die het vak willen leren. Dit betekent onder andere een actieve begeleiding van scholen en leerlingen van deze scholen waarbij ook interne stage opdrachten worden vergeven. Ons trainingscentrum is hier een voorbeeld van. Op onze locatie in Dordrecht verzorgen wij in ons trainingscentrum fabrieks- en klantspecifieke trainingen aan eigen medewerkers en ook aan onze klanten. Alle trainingen worden door de fabrikant of  Kemper en Van Twist gecertificeerd na succesvolle voltooiing.

   

Stagemogelijkheden
Koninklijke Kemper en Van Twist Diesel BV zorgt voor een goede werkomgeving waar welzijn, veiligheid, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling belangrijke aspecten zijn. Ontwikkeling in het vakgebied en de overdracht van kennis, alsmede het stimuleren van de creativiteit en ontplooiing van onze medewerkers draagt daar actief aan bij. KVT biedt niet alleen aan haar medewerkers een werkomgeving die als voedingsbodem fungeert voor het realiseren van ambities en vergroting van het vakmanschap,maar ook aan gemotiveerde een leergierige talenten die een stage plaats zoeken.

Wij bieden niet alleen stageplaatsen voor technisch georiënteerde functies. Binnen onze organisatie kennen we alle disciplines: van staffuncties via bedrijfskundige functies naar verkoopfuncties, en alles wat er mee te maken heeft. Elk stageverzoek wordt dan ook serieus behandeld, waarbij wij snel “out of the box “ kunnen denken!

Onze inspanningen worden periodiek beoordeeld, waardoor wij over de juiste certificaten beschikken om te kunnen voldoen aan de eisen van de verschillende opleiders.

   

Da Vinci College
 


Samenwerking met ROC’s

Wij zijn ons er van bewust dat goed (technisch) geschoold personeel in de toekomst alleen maar schaarser wordt. Om (aankomende) vakmensen hun loopbaan inhoud te geven, zijn wij een erkend leerbedrijf. Hierin worden wij ondersteund door o.a. Kenteq en ECABO.  Maar wij gaan verder dan alleen een erkend leerbedrijf zijn: wij zoeken de samenwerking met (regionale) ROC’s en opleiders. Zo zijn wij actief in gesprek met het Da Vinci College om nieuwe (BOL) opleidingen vorm te geven in het dossier van Verbrandingsmotortechnicus.

Samen met Da Vinci Projecten beoordelen we jaarlijks in welke vorm er samengewerkt kan worden, waarbij we opleidings- en behoefte breed kijken. Een voorbeeld van een mooi resultaat zijn de recent door studenten van Da Vinci Media gemaakte bedrijfsfilmpjes.

Wij hebben ook medewerkers en leerlingen van buiten de Drechtsteden. Een aantal collega’s volgen onderwijs bij het Albeda college. En daarom werken wij daar natuurlijk ook graag mee samen. Gastlessen over kwaliteitssystemen of MVO, maar ook “harde sponsoring” is bespreekbaar. 

Ook werken we samen met onder andere Avans Hogeschool, Rotterdam School of Management Erasmus University en het Innovam.

   


Interne communicatie

Als de gemiddelde medewerker in Nederland gevraagd wordt naar verbeterkansen binnen hun organisaties, is het antwoord veelal: “de communicatie”. Zo ook bij Kemper en Van Twist. Een van de conclusies van de stakeholderanalyse bij onze belangrijkste stakholdergroep “Medewerkers” was dat we intern meer aandacht moesten hebben voor het delen van informatie van velerlei aard. Met het reële besef dat “perfecte communicatie”niet bestaat, zijn er tal van initiatieven genomen om onszelf te verbeteren rondom dit thema.

Zo wordt er maandelijks een interne nieuwsbrief naar alle medewerkers gestuurd. Periodiek wordt er een medewerkertevredenheidonderzoek door ons uitgevoerd en we laten dat soms ook door externe organisaties doen. We hebben ook een dashboard gecreëerd om medewerkers real time inzicht te kunnen geven in tal van indicatoren. Van gerealiseerde omzet tot brandstofverbruik, en van ziekteverzuimpercentage tot aantal leveranciersfacturen.

Ook maken we steeds meer gebruik van onze intranetsite: een site waar alleen medewerkers van Kemper en Van Twist informatie kunnen opzoeken. Informatie over arbeidsvoorwaarden, het eigen snipperdagensaldo, veiligheids- voorschriften en technische documentatie: alles staat centraal en alles is altijd te raadplegen.

 

Interne communicatie
   

Personeelsvereniging
Na gedane arbeid is het goed ontspannen. Hiervoor heeft Kemper en Van Twist ook een Personeelsvereniging. Deze vereniging organiseert periodiek voor haar leden en aanhang een activiteit of feest, en organiseert bijvoorbeeld ook het Sinterklaasfeest voor onze medewerkers en onze medewerkers in de toekomst.

   

Zorg- en ongevallenverzekering
 


Zorg en ongevallen verzekering

Koninklijke Kemper en Van Twist Diesel B.V. heeft een collectieve zorg verzekering afgesloten met een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland, welke toegankelijk is voor alle werknemers. Het voordeel van een collectieve verzekering zijn uiteraard de lagere premiekosten en er wordt nadrukkelijk gekeken naar o.a. de kwaliteit van de verzekeraar en het de landelijke dekkingsgebied van de natura- polis.

Naast de mogelijkheid mee te doen met de collectieve zorgverzekering, sluit Kemper en Van Twist voor haar medewerkers een collectieve ongevallenverzekering af. Deze verzekering keert uit  ingeval van overlijden als gevolg van een ongeval of  ingeval van blijvende gehele of gedeeltelijke  invaliditeit als gevolg van een ongeval. De dekking is van kracht gedurende 24 uur per dag, over de gehele wereld, zowel in als buiten beroep. Ongevallen bij een verzekerde thuis, tijdens het sporten of tijdens een vakantie overkomen zijn derhalve medeverzekerd.

   


Voorzieningenfonds

Kemper en van Twist heeft voor “allen die in een arbeidsverhouding voor onbepaalde tijd staan tot de vennootschap“ een voorzieningsfonds opgericht. Dit fonds is als het ware een “lief en leed pot”, waarvoor de deelnemer een klein bedrag per maand stort, en de werkgever ook een deel. 

Het voorzieningenfonds heeft ten doel het verlenen van financiële bijstand aan deelnemers ter bestrijding van de kosten van ziekte of ongeval, die niet gedekt zijn door de zorgverzekeraar, van henzelf of van de van hen afhankelijke gezinsleden. 

 
Voorzieningenfonds
   

Periodiek veiligheidskundig onderzoek
Ongelukken zitten in een klein hoekje, en het is algemeen bekend dat men “blind” wordt voor gevaren die we alle dagen tegenkomen. Tijdens het uitvoeren van (lichamelijk) werk in onze werkplaats of op een project locatie, maar ook tijdens het werk “op kantoor”. Kemper en Van Twist laat daarom periodiek al haar werklocaties door een externe veiligheidskundige beoordelen op risico’s, en stelt daarmee samen een plan van aanpak op om de risico’s te beperken of te elimineren.

Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)
Medewerkers gezondheid en welzijn is een groot goed. Gezondheidsrisico’s tijdens het uitvoeren van werkzaamheden moeten natuurlijk zo ver mogelijk worden voorkomen, maar de werkgever heeft ook een verplichting om schade aan de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers tijdig te signaleren, en waar mogelijk te voorkomen.  Kemper en Van Twist bied haar medewerkers periodiek een Medisch Onderzoek aan, waarbij wij verder gaan de “standaard vragenlijsten”. Voor diegene die dat willen, want eea is uiteraard op vrijwillige basis, neemt Kemper en Van Twist een volledige medische check up voor rekening, waarbij anonimiteit uiteraard volledig is geborgd.

   


VCA**
 


VCA**

Bij het voeren van haar algemeen ondernemingsbeleid richt Kemper en Van Twist mede haar beleid op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van haar medewerkers, zowel in de werkplaats alsmede op werklocaties. Dit teneinde persoonlijk letsel dan wel schade aan de gezondheid te voorkomen. In relatie tot derden op de werkplek zullen gelijke normen worden aangehouden als voor het eigen personeel.

Dit is niet alleen een beleidsmatige uitspraak: we leven er naar. Ons ongevallencijfer staat als sinds mensheugenis op 0, en dat willen we graag zo houden. We doen geen concessies op het gebied van veiligheid. Onze werkplekken en werkplaatsen zijn opgeruimd, en onze middelen in orde. We laten dit periodiek controleren door experts en “bevoegd gezag”. Waar we onszelf kunnen verbeteren laten we dat niet na, en we zoeken actief naar de dialoog. 

   
         
         
    Maak uw keuze:    
         
   
Home   Home   Home    
                 
MVO Beleid   Doelstellingen en resultaten   Certificaten        
                 
                 
   
         
   

Meedenken
Creativiteit en inventiviteit is in een veranderende wereld en markt een pure noodzaak. Om uitdagingen het hoofd te bieden en om beter te worden. De wereld om ons heen veranderd in een hoog tempo. Nieuwe technologieën, nieuwe werkwijzen, en dus ook nieuwe kansen. Om alle medewerkers van Kemper en van Twist de mogelijkheid te geven goede ideeën (en dat mag ook anoniem) in te brengen is idee@kvt.nl in het leven geroepen. Een platform waarheen ideeën gestuurd kunnen worden, die slechts moeten voldoen aan een enkele criterium:  het idee moet een win – win opleveren voor 2 van de 3 MVO aspecten (People, Planet en / of Profit).  De ideeën worden door de eigen collega’s beoordeeld, en goede ideeën kunnen worden beloond.  En nog mooier: de “eigenaar” van het idee mag het in veel gevallen het idee zelf uitvoeren.

   
Vragen of opmerkingen? Bel 078 - 632 66 00 of mail via info@kvt.nl  
         
         
    Kom in contact met ons!    
   

Door de jaren heen hebben we ons ontwikkeld en gespecialiseerd tot betrouwbare partner voor het leveren en levenslang onderhouden van motoren, aggregaten en complete noodstroominstallaties. Graag komen we ook met u in contact om te kijken hoe we u van passend advies kunnen voorzien!

Productoverzicht    Productoverzicht    Productoverzicht

   
         
    © Kemper en Van Twist Diesel B.V.   |   Adres: Keerweer 62, 3316 KA Dordrecht  |  Tel. +31(0)78 - 632 66 00  |  Webdesign: Devaca